Legislativa

Rozdělení JPO

JPO I – jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO, u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce. Doba výjezdu do 2 minut, územní působnost zpravidla do 20 minut jízdy.

JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu do 5 minut, územní působnost zpravidla do 10+ minut jízdy.

JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu do 5 minut, územní působnost zpravidla do 10+ minut jízdy.

JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy.

JPO III/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3)  a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy.

JPO IV– jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Doba výjezdu do 2 minut, územní působnost zpravidla vrámci podniku, popřípadě do 20 minut jízdy.

JPO V/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost v rámci katastru obce.

JPO V/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel více než 200. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost v rámci katastru obce.

JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost vrámci podniku.

Nezařazené – jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.

Zásady pro výkon a odměňování členů jednotek

POKYN
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
ze dne 20. září 2007,
kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek
sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí

V souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.,

I . s t a n o v í m

Čl. 1
Charakteristika jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce
(1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je jednotka požární ochrany kategorie JPO II nebo JPO III (dále jen „jednotka“). Tato jednotka je složena z členů, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k obci na základě pracovní smlouvy, a/nebo z členů, kteří vykonávají službu v jednotce na základě dohod o pra-cích konaných mimo pracovní poměr uzavřených s obcí (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce), uzavřených dle zákoníku práce ), resp. jiného smluvního vztahu ) (např. dohoda o členství v jednotce). Jednotka má územní působnost i mimo území obce, kte-rá ji zřizuje.
(2) Jednotka musí vyjet z místa své dislokace k zásahu nejpozději do 5 minut )
u kategorie JPO II a do 10 minut ) u kategorie JPO III po vyhlášení poplachu v síle nejméně jednoho družstva o zmenšeném početním stavu ), u kategorií JPO II/2 a JPO III/2 nejméně dvou družstev o zmenšeném početním stavu 5), ve složení velitel, strojník a dva hasiči.

Čl. 2
Požadavky na členy jednotky z hlediska potřeb a charakteru výkonu služby
(1) Pojmy:
a) pracovní poměr založený na pracovní smlouvě – pracovní poměr, kdy zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele jako svoje povolání (dle zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění platném do 31.12.2006, se jednalo o hlavní a vedlejší pracovní poměr),
b) pracovní pohotovost – doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,

c) dosažitelnost člena jednotky – připravenost člena jednotky pro zajištění výjezdu jed-notky v době stanovené plánem výkonu služby. Týká se členů jednotky, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce dle záko-níku práce. Těmto členům nelze nařídit pracovní pohotovost, neboť nemají uzavřenu s obcí pracovní smlouvu,
d) akceschopnost jednotky – je organizační, technická a odborná připravenost sil a pro-středků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže
1. početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením zvláštního právního předpisu 6) a jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah
v časovém limitu stanoveném zvláštním právním předpisem 7),
2. hasiči mají odbornou způsobilost 8) pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají
a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava 9),
3. má za účelem provedení zásahu připravenu požární techniku a věcné prostředky požární ochrany a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 10).
(2) Na základě uzavření pracovně právního vztahu dle zákoníku práce vykonávají čle-nové jednotky službu v jednotce při zabezpečení činností v organizačním a operačním řízení, aby byl zajištěn výjezd jednotky dle čl. 1 odst. 2. Členům jednotky kategorie JPO II je v re-žimu stanoveném velitelem jednotky určena dosažitelnost nebo pracovní pohotovost (dále jen „pohotovost pro výjezd“). Pohotovost pro výjezd členům jednotky na hasičské zbrojnici lze nařídit výjimečně, pokud to vyžaduje povaha mimořádné události.
(3) Člen jednotky musí být starší 18 let a zdravotně způsobilý 11). Vstupní zdravotní prohlídku, kterou člen jednotky prokazuje zdravotní způsobilost, musí absolvovat před zahá-jením výkonu služby v jednotce 12).
(4) Výkon služby v jednotce se člení na organizační a operační řízení. V místě dislo-kace jednotky plní člen jednotky úkoly v organizačním řízení související se zabezpečením akceschopnosti jednotky zejména při:
a) údržbě požární techniky a věcných prostředků požární ochrany podle potřeby zajištění
akceschopnosti jednotky,
b) pravidelné odborné přípravě v jednotce,
c) účasti na přípravě k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení
o odborné způsobilosti, pokud vykonává funkci strojníka nebo velitele družstva nebo
velitele jednotky.
(5) Při výkonu služby v organizačním řízení nosí člen jednotky stejnokroj, kterým je pracovní stejnokroj II 13) s úpravou pro nošení funkčního označení 14).

(6) Pokud člen jednotky vykonává funkci strojníka, technika speciální služby, velitele družstva nebo velitele jednotky, zúčastňuje se odborné přípravy k získání odborné způsobi-losti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost prokazuje při ustanovení do funkce nebo nejpozději do 12 měsíců od ustanovení do funkce. Před zařazením člena jednotky na funkci hasič do systému pohotovostí pro výjezd jednotky se musí tento člen podrobit základní odborné přípravě v rozsahu 40 vyučovacích hodin.
(7) Člen jednotky při výkonu služby:
a) je způsobilý pro výkon služby (způsobilost odborná, zdravotní a fyzická zdatnost),
b) je způsobilý pro používání izolačního dýchacího přístroje a ochranného oděvu protiche-mického, proti sálavému teplu nebo ohni, je-li pro uvedené činnosti předurčen, dále pro provádění prací ve výšce nad 3 m na nezajištěných pracovištích (lana, žebříky apod.),
c) musí být upraven tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání dýchací techniky a její bezpečné nasazení 15), je-li pro její používání předurčen,
d) musí prakticky použít alespoň jedenkrát za 3 měsíce izolační dýchací přístroj 16), je-li předurčen jako nositel dýchací techniky,
e) dbá na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používá přidělené ochranné pra-covní prostředky,
f) využívá všech svých znalostí, zkušeností a technicko-taktických možností požární tech-niky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany,
g) nepoužívá osobní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které mo-hou při náhlých a extrémních vlivech prostředí na místě zásahu ohrozit jeho zdraví (např. náramky, řetězy, náušnice) 17),
h) je seznámen s používáním spojové techniky a dodržováním podmínek rádiového pro-vozu,
i) je-li určen k řízení vozidel s právem přednostní jízdy a pokud v průběhu 4 týdnů neřídil požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvuje bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez použití zvláštního výstražného světla modré barvy, příp. doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení 18),
(8) Velitel jednotky:
a) je jmenován a odvoláván starostou obce po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat tuto funkci 19). Velitel jednotky je odpovědný zřizovateli jednotky za dodr-žování podmínek akceschopnosti jednotky 20), tj. zejména za dodržování podmínek
k výjezdu, odbornou přípravu, odbornou způsobilost a řádný stav požární techniky
a věcných prostředků požární ochrany ve vybavení jednotky,

b) mimo povinností člena jednotky plní následující úkoly
1. řídí jednotku v operačním řízení; v operačním řízení má právo přednostního velení před velitelem družstva,
2. u jednotky kategorie JPO II zařazuje členy do pohotovosti pro výjezd jednotky nebo k výkonu práce a k tomu účelu zpracovává plán výkonu služby tak, aby vždy nejméně čtyři členové v požadovaných funkcích vykonávali práci na hasičské zbrojnici či v místě dislokace jednotky nebo byli v pohotovosti pro výjezd,
3. stanoví roční plán odborné přípravy členů jednotky s rozpracováním na měsíční plány a k určeným tématům stanoví lektory, místo odborné přípravy a způsob zabezpečení,
c) zpracovává jednou měsíčně výkaz o výkonu služby členů jednotky (u kategorie JPO III jen v případě, že jednotka byla povolána k zásahu), který předává zřizovateli, a dále vede dokumentaci o jednotce
1. dílčí zprávy o zásahu,
2. evidenci o členech jednotky, jejich odborné a zdravotní způsobilosti k plnění úkolů při zásahu, k obsluze požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 21),
3. záznamy o odborné přípravě,
4. evidenci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany,
5. podklady k odměňování členů jednotky,
6. taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při zásahu a dokumenty pro
orientaci v územním obvodu jednotky,
d) provádí kontrolu připravenosti členů jednotky k výjezdu jednotky. K ověření připrave-nosti členů jednotky k výjezdu a akceschopnosti jednotky může vyhlásit jednotce pro-věřovací cvičení; o této skutečnosti informuje předem starostu obce a územně příslušné operační a informační středisko HZS kraje,
(9) Velitel družstva
a) je jmenován a odvoláván starostou obce na návrh velitele jednotky,
b) řídí výkon služby členů jednotky určených k výjezdu jednotky, pokud vykonává službu podle plánu výkonu služby,
c) mimo povinností člena jednotky plní následující úkoly
1. řídí činnost členů družstva jednotky v operačním řízení 22) a po dohodě s velitelem jednotky i v organizačním řízení,
2. zastupuje velitele jednotky, pokud byl k jeho zastupování určen,
3. ve spolupráci s velitelem jednotky vede výkaz služby členů jednotky,
4. podílí se na odborné přípravě členů jednotky.
(10) Strojník (resp. řidič) mimo povinností člena jednotky:
a) odpovídá za udržování požární techniky v akceschopném stavu,
b) vede dokumentaci provozu požární techniky a přidělených technických prostředků (výkaz jízd, spotřeba PHM, evidence zásob PHM atd.).
(11) Tímto pokynem nejsou dotčeny další úkoly a povinnosti člena jednotky vyplý-vající z platných právních předpisů a z předurčenosti jednotky pro záchranné práce a pro plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

Čl. 3
Výkon služby
(1) Organizační řízení jednotky 23)
a) při výkonu služby v jednotce je družstvo o zmenšeném početním stavu podřízeno požadavku zabezpečit výjezd tohoto družstva v čase dle čl. 1 odst. 2. Pro splnění uvedeného časového limitu výjezdu je jednotka vybavena odpovídajícími spojovými prostředky pro vyhlášení poplachu. Pro ostatní členy této jednotky kategorie JPO II, kteří nejsou v režimu stanoveném velitelem jednotky dle čl. 2 odst. 8 písm. b) bod 2, je doba výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce,
b) členy jednotky mohou být i příslušníci HZS ČR 24); pro zabezpečení akceschopnosti jednotky i při mimořádných událostech velkého rozsahu či dlouhodobě trvajících zásazích se doporučuje jejich zařazení nad rámec základního početního stavu členů jednotky uvedeného ve zvláštním právním předpisu 25). Velitel stanice HZS kraje může být současně velitelem jednotky vybrané obce v místě dislokace jeho stanice HZS kraje.
(2) Operační řízení jednotky 26)
a) operačním řízením je činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků jednotky, provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků jednotky na základnu a jejich opětovné uvedení do akceschopnosti,
b) činnost v rámci operačního řízení je považována za výkon služby.

Čl. 4
Plán výkonu služby v jednotce
(1) Velitel jednotky kategorie JPO II zpracovává plán výkonu služby, který rovněž obsahuje rozpis pohotovostí pro výjezd (viz vzor č. 2). Plán se sestavuje tak, aby jednotka byla trvale akceschopná, přičemž výkon služby a pohotovost pro výjezd členů se organizuje na směny zpravidla po dnech nebo v týdenním režimu 27). Vykazování výkonu služby
a pohotovostí pro výjezd se provádí dle interních předpisů obce.
(2) Zařazení do výjezdu jednotky vychází z počtu členů jednotky schopných výkonu služby. Velitel jednotky zajišťuje, aby výjezd jednotky byl v požadovaném složení členů
a vyhovoval právním předpisům, které upravují požadavky na výkon služby v jednotkách.
(3) Jednotliví členové jednotky kategorie JPO II mohou ve zvláštních případech (nemoc, pracovní poměr apod.) být ve směnách vzájemně zaměňováni, pokud bude za-chována trvalá akceschopnost jednotky. Tyto změny schvaluje a eviduje velitel jednotky. Při zpracování plánu výkonu služby se vychází z toho, aby doba sjednaná na základě pracovně právního vztahu byla rovnoměrně čerpána v době, kdy je člen jednotky zařazen do výjezdu jednotky. Zbytek doby nutné pro zajištění výjezdu jednotky se řeší pohotovostí pro výjezd.
U členů v pracovním poměru musí být na činnost v jednotce a činnost související se zajišťováním akceschopnosti této jednotky čerpáno minimálně 75 % z celkové doby výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě.

Čl. 5
Pracovně právní vztah a způsob odměňování členů jednotky
(1) Pracovně právní vztah založený na pracovním poměru:
a) pracovně právní vztah na základě pracovního poměru se uzavírá se členem jednotky, který vykonává službu v této jednotce jako svoje zaměstnání. Pracovně právní vztah uzavírá člen jednotky a obec, která je zřizovatelem jednotky, ve smyslu § 33 a ná-sledujících zákoníku práce. Vybraná obec může obdržet účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na mzdové výdaje a zákonné pojištění pro členy jednotky (sociální, zdravotní a úrazové odváděné zaměstnavatelem);
d) pracovně právní vztah se řídí zejména zákoníkem práce a platovými předpisy 28),
e) zařazení členů jednotky do platových tříd podle katalogu prací 29) a platového předpisu 30) je uvedeno v následující tabulce

Funkce Platová třída dle katalogu prací Příplatek za vedení
(Kč) Zvláštní příplatek
(Kč)
Hasič 5.1, 6.1, 7.2, 8.1 Ne 1000 – 4000
hasič – technik speciálních služeb 8.2 Ne 1000 – 4000
hasič – strojník 6.2, 7.3 Ne 1000 – 4000
velitel družstva 9.1 1033 – 6498 1000 – 4000
velitel jednotky 10.1 3180 – 8964 1000 – 4000

f) za započitatelnou praxi se považuje prokazatelná doba výkonu služby v jednotce požár-ní ochrany od absolvování nástupního odborného výcviku nebo od složení zkoušky odborné způsobilosti. Za započitatelnou praxi se považuje také doba zaměstnání v jednotce HZS kraje nebo v jednotce HZS podniku;
g) za podmínek stanovených zákoníkem práce a nařízeními vlády k jeho provedení náleží členům jednotky též další příplatky a odměna za pracovní pohotovost 31).
(2) Pracovně právní vztah na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:
a) pracovně právní vztah na základě dohod (viz vzor č. 1) se uzavírá zejména se členem jednotky kategorie JPO II, který nevykonává službu v jednotce v pracovním poměru. Pracovně právní vztah uzavírá člen jednotky a obec, která je zřizovatelem jednotky, ve smyslu ustanovení § 74 a následujících zákoníku práce. Vybraná obec může obdržet účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na mzdové výdaje, zákonné pojištění (sociální, zdravotní a úrazové odváděné zaměstnavatelem) a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti se zajištěním výjezdu jednotky kategorie JPO II do 5 minut od vyhlášení poplachu nejméně pro 12 členů jednotky. Dotace se neposkytuje na odměny vyplývající z jiných než výše uvedených dohod;
b) minimální výše odměny za hodinu vykonané služby je uvedena v platovém předpisu 32);
c) výše odměny členovi jednotky za zajištění pohotovosti pro výjezd dle plánu výkonu služby se sjednává s přihlédnutím k § 21 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

Čl. 6
Poskytování účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu vybraným obcím
(1) Vybraným obcím jsou neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovány prostřednictvím rozpočtu příslušného krajského úřadu.
(2) Podkladem krajského úřadu pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace je rozpis dotace kraje odsouhlasený ředitelem HZS kraje, sestavený na základě žádostí a oprávněných požadavků jednotlivých obcí 33).
(3) Účelovou neinvestiční dotaci nelze využít na hrazení nároků člena jednotky vyplývající z jiného smluvního vztahu, který není uzavřen na základě zákoníku práce;

II. u k l á d á m
ředitelům hasičských záchranných sborů krajů
seznámit s tímto pokynem starosty dotčených obcí a měst, resp. městských částí, které v souladu s nařízením kraje k plošnému pokrytí zřídili nebo zřizují jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III;

III. z r u š u j i
Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 54/2003.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. PO-2151/IZS-2007

Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r

Vítejte na webu SDH Starý Plzenec